Zagadnienia kultury współczesnej z perspektywy nauczania języka polskiego

Niniejszy wpis absolutnie nie aspiruje do wyczerpania zagadnienia zarysowanego w temacie posta. Jest to przecież zupełnie niemożliwe, zważywszy rozległość, a właściwie niewyczerpywalność tematu, jakim jest szeroko pojęta kultura współczesna.

Czytelnik znajdzie tu zaledwie wskazania do interesujących zagadnień kultury współczesnej, istotnych także jako uzupełnienie treści lekcji języka polskiego. Z powodu przysłowiowego już przeładowania programów nauczania, poloniści niemal zawsze doświadczają banalnego braku czasu, aby zapoznać młodzież z ciekawymi zjawiskami kultury nas otaczającej.

Zazwyczaj więc młodzież sama ten brak w sobie zaspakaja, uczestnicząc w kulturze na własną rękę i szukając indywidualnie interesujących ją treści, i nawet nie oczekuje, że szkoła, w tym lekcje polskiego, mogą cokolwiek w tej kwestii zaproponować.

Tymczasem interpretacja różnych zjawisk kultury współczesnej może być wzbogacająca zarówno dla ucznia jak i nauczyciela (w wielu przypadkach to młodzież może być dla nauczyciela przewodnikiem). Analiza różnego rodzaju tekstów kultury współczesnej może także przyczynić się do sukcesu na maturze, uczy bowiem odbioru sztuki oraz doskonali umiejętności interpretacyjne. Rolą szkoły może być tutaj mądre przewodnictwo, wskazywanie treści wartościowych, obecnych przecież także w kulturze popularnej, ćwiczenie zdolności odzielenia ziaren od plew.

Podstawowe pojęcia

Aby rozmawiać o kulturze współczesnej, wypada zacząć od zaprowawdzenia terminologocznego i chronologicznego porządku

zamęt terminologiczny: nowożytność, współczesność, nowoczesność

nowożytność

epoka historyczna, tradycyjnie lokowana między przełomem XV/ XVI wieku a rewolucją francuską Według terminologii anglosaskiej jednak nowożytność jest to era trwająca do dziś, zaś czasy między XVI a XVIII wiekiem określa się tam mianem wczesnej nowożytności.

nowoczesność

pojęcie z kategorii filozofii oraz historii sztuki. Funkcjonuje też jako zagadnienie z kręgu literaturoznawstwa. Według Natalii Lemann

doświadczenie nowoczesności to poczucie życia w różnych nakładających się na siebie warstwach kultury i tradycji, które mogą istnieć obok siebie albo równocześnie. (…) Człowiek nowoczesny jest w zasadzie siecią różnych koegzystujących modułów istnienia w świecie, odwołujących się do różnych, często w macierzystych kontekstach sprzecznych tradycji i ideologii, któe jednak z naszej perspektywy tworzą właśnie mozaikę czy palimpsest możliwych form bycia.

postmodernizm

Prąd umysłowy stanowiący schyłkowy etap modernizmu lub, zdaniem innych, radykalne zerwanie z modernizmem.

Kultura popularna a kultura wysoka

Zjawisko kultury popularnej

Cechy kultury wysokiej

Postmodernizm

Próba opisu zjawiska

Gatunki pograniczne

Powieść graficzna i komiks

Teatr współczesny

Proza ostatniego dziesięciolecia

Przemiany w literaturze po 1989 roku

Poezja - wiek XXI

Film

Filmy oraz o filmach

Serial telewizyjny

Muzyka - teksty piosenek

Tekst piosenki tekstem kultury

muzyka współczesna

E-literatura

Czym jest e-literatura?

Sztuka współczesna

Podstawowe nurty

Najciekawsze zjawiska sztuki współczesnej

Dzieła sztuki - bliższe spojrzenie

Najciekawsze portale poświęcone kulturze współczesnej

dwutygodnik

culture

ninoteka

muzykoteka

nowy napis

historia sztuki

czas kultury

niezła sztuka

kultura dostępna

ku kulturze

Doświadczenie nowoczesności – Perspektywa polska – perspektywa europejska, redakcja naukowa Ewa Paczoska, Joanna Kulas, Mikołaj Golubiewski, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, str. 355, ISBN 978-83-235-0802-1