Cechy poezji Baczyńskiego

Krzysztof Kamil Baczyński wydał podczas wojny dwa tomiki poezji. Posługiwał się pseudeonimem Jan Bugaj. Krytycy literaccy już od początku dostrzegali w twórczości młodego poety nawiązania do tradycji romantycznej, zwłaszcza utworów Słowackiego.

Podobieństwo do twórczości Słowackiego zawiera się w liryzmie, wizyjności, bogatej metaforyce wierszy Baczyńskiego.

Inne cechy poezji Baczyńskiego to

  • przemawianie w imieniu swojej generacji (aż dwa wiersze noszą tytuł Pokolenie)

  • podkreślanie tragizmu pokolenia, wynikającego z rozdarcia między młodością i miłością do życia a bezgwlędnością wojennego losu, koniecznością zabijania i skazania na przedwczesną śmierć

  • konflikt moralnyjako kolejny element tragizmu pokolenia - podkreślanie rozdarcia między takimi wartościami, jak miłość, czułość, nadzieja a nieuniknioną zbrodniczością walki, która karmi się nienawiścią, pogardą i odrazą do drugiego człowieka

wiersze Baczyńskiego - linki

Pokolenie

Elegia o chłopcu polskim

Z głową na karabinie