Zadania do lektury

 1. Odszukaj w utworze obrazy rewolucji. Jaki stosunek do wydarzeń rewolucyjnych ma Cezary Baryka? Jaką opinię na temat rewolucji ma jego matka?

 2. Zaznacz w utworze fragment, w którym Cezary, zatrudniony przymusowo przy grzebaniu zwłok, wpatruje się w zwłoki młodej Ormianki. Jaka jest wymowa tego fragmentu? Co on nam mówi o osobowości młodego Baryki?

 3. Zaznacz w utworze fragment, w którym ojciec Cezarego snuje opowieść o szklanych domach. Jaki typ literatury przypomina ta opowieść?

 4. Zaznacz trzy dowolne fragmenty powieści, które ilustrują tryb życia mieszkańców Nawłoci. Jaką ocenę tego trybu życia wyraża narrator? W jaki sposób ta ocena ujawnia się w narracji. Co sądzi o mieszkańcach Nawłoci Cezary?

 5. Zinterpretuj poniższe słowa Cezarego. Skąd wzięło się u bohatera takie widzenie świata?

Kiedyż nadejdzie podły dzień, iż tenże Jędrek posiądzie odwagę i zdobędzie się na siłę, żeby jaśnie pana chwycić za gardło i bić w kufę, wględnie w mordę? Czy też Maciejunio da radę, czy potrafi wypchnąć jaśnie dziedziczkę za drzwi główne, właśnie w pazury motłochu? Czy potrafi wpuścić biedę okolicznych wsi, ażeby tego starego dworu, bardziej niedostępnym i bardziej tajemniczym dla tłumu niż święty kościół w Nawłoci?

 1. Historia pobytu Cezarego w Nawłoci przedstawia uczuciowe perypetie Cezarego. Jak oceniasz postawę bohatera w relacjach z kobietami?

 2. Jan Tomkowski nazwał Przedwiośnie anty-Panem Tadeuszem. Czy zgadzasz się z tym sądem? Jakie aluzje do epopei Mickiewicza znajdujesz w utworze (w części Nawłoć)?

 3. Jaki obraz polskiej wsi dwudziestolecia międzywojennego wyłania się z opisu folwarku Chłodek.

 4. Jaką wizję państwa polskiego formułuje Gajowiec? Jakie tradycje XIX-wieczne ujawniają się w tej wizji?

 5. Jaki program polityczny postuluje Antoni Lulek? Do jakiego celu dąży? Jaki jest jego stosunek do niepodległej Polski?

 6. Jaką postawę przyjmuje Cezary na spotkaniu komunistów?

 7. Jak rozumiesz słowa Cezarego padające podczas dyskusji z Gajowcem?

Polsce trzeba na gwałt wielkiej idei! […] Tu jest zaduch!

 1. Jak interpretujesz ostatnią scenę utworu?

 2. Zapoznaj się z postem. Jaki fakt na temat powieści mógłbyś/ mogłabyś dodać? Wybierz trzy z zaproponowanych w poście stwierdzeń i znajdź w lekturze potwierdzenie ich słuszności.