Biblia jako tekst literacki

Biblia to święta księga dla wyznawców chrześcijaństwa oraz jedno z najważniejszych źródeł kultury europejskiej. Jest kluczowym tekstem kultury zarówno w wymiarze moralnym, bowiem w znacznej mierze europejskie pojmowanie moralności opiera się na biblijnym rozumieniu dobra i zła, jak i artystycznym, ponieważ dostarcza inspiracji artystom reprezentującym różne dziedziny sztuki. Jako źródło kultury stanowi skarbiec postaw, fabuł, motywów, toposów, symboli, gatunków literackich oraz związków frazeologicznych.

Nazwa Biblia (zwana też Pismem Świętym) pochodzi od greckiego słowa biblion - czyli zwój papieru lub księga, zaś biblia to liczba mnoga od tego wyrazu. Wynika z tego, że nazwę Biblia możemy tłumaczyć jako księgi, co odpowiada charakterowi dzieła, bo jest ono w istocie zbiorem ksiąg powstającym na przestrzeni wieków.

Podział Biblii:

Stary Testament

Starsza część Biblii uznawana za świętą zarówna przez chrześcijan jak i Żydów (zwana przez nich Tanach). Zakłada się, że najstarsze księgi Starego Testamentu spisywane były od XIII do I wieku p.n.e. Kanon katolicki zalicza do nich 46 ksiąg, natomiast judaistyczny i protestancki - 39. Stary Testament spisany był przede wszystkim w języku hebrajskim i aramejskim

Najważniejsze księgi Starego Testament (z punktu widzenia ich wpływu na kulturę europejską) to

  • Pięcioksiąg Mojżeszowy (Tora) a w nim Księga Rodzaju ( łac. Genesis)

  • księgi dydaktyczne, wśród nich Księga Hioba, Księga Psalmów, Księga Koheleta

  • księgi prorockie, wśród nich Księga Izajasza, Księga Ezechiela, Księga Jeremiasza

Nowy Testament

Nowsza część Biblii spisana między 5o a 120 rokiem n.e. w języku greckim, uznawana na świętą księgę chrześcijan. Jeden z fundamentalnych tekstów ludzkości o ogromnym wpływie na rozwój kultury. Części Nowego Testamentu to:

Najstarsze tłumaczenie Starego Testamentu na język grecki nosi nazwę Septuaginta (gr. siedemdziesięciu,) i było dokonane przez 70 uczonych w III i II wieku p.n.e. Zaś najważniejszym dla chrześcijan przekładem Biblii, dokonanym na łacinę przez św. Hieronima w IV w n.e. była Wulgata (z łac. vulgatus - powszechny).

Podział Biblii ze względu na charakter ksiąg:

  • księgi historyczne (np. Pięcioksiąg Mojżeszowy, cztery Ewangelie, Dzieje Apostolskie)

  • księgi dydaktyczne (mądrościowe) (np. Księga Koheleta, Księga Hioba, Listy Apostolskie)

  • kięsgi prorockie (prorocze) (np. Księga Daniela, Jeremiasza, Apokalipsa św. Jana)

Teksty biblijne omawiane w szkole to: